Danh hiệu

Hệ thống điểm

Bạn kiếm được danh tiếng khi mọi người bỏ phiếu cho bài viết của bạn

 • +2
  tạo một câu hỏi
 • +5
  câu hỏi được bình chọn
 • +10
  câu trả lời được bình chọn
 • +15
  câu trả lời được chấp nhận

Hệ thống phù hiệu

Bạn kiếm được danh tiếng khi mọi người bỏ phiếu cho bài viết của bạn

Chuyên gia
1000
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Bỏ phiếu xuống (giảm 2 điểm cho câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Bỏ phiếu thêm

Để lại bình luận

Quý tộc
700
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Bỏ phiếu xuống (giảm 2 điểm cho câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Bỏ phiếu thêm

Để lại bình luận

Người nổi tiếng
600
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Bỏ phiếu xuống (giảm 2 điểm cho câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Bỏ phiếu thêm

Để lại bình luận

Hot Girl
300
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Bỏ phiếu xuống (giảm 2 điểm cho câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Bỏ phiếu thêm

Để lại bình luận

Sang chảnh
100
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Bỏ phiếu xuống (giảm 2 điểm cho câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Bỏ phiếu thêm

Để lại bình luận

Thị nở
2
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa câu hỏi của người khác

Bỏ phiếu xuống (giảm 2 điểm cho câu trả lời và câu hỏi)

Chỉnh sửa câu trả lời của người khác

Bỏ phiếu thêm

Để lại bình luận